ÜRÜNLER
KUMLAMA KABİN ELDİVENİ

 
 sh 100      sh 400sh 600sh 800sh 400sh 600
  SH 100 VN                       SH 400 L                SH 600 L                    SH 800 L      SH 400 KU                        SH 600 KU

Model

Materyal 

Uzunluk

SH 100 VN

Vinyl

100 mm

SH 400 L

Lateks

400 mm

SH 600 L

Lateks

600 mm

SH 800 L

Lateks

800 mm

SH 400 KU

Lastik

400 mm

SH 600 KU

Lastik

600 mm